696 366 884

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy EMPiria dostępny pod adresem internetowym https://empiria-terapia.pl/, prowadzony jest przez Ewę Murę-Pancerzyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EMPiria Ewa Mura-Pancerzyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 642 268 18 24, REGON 241939064
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMPiria Ewa Mura-Pancerzyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 642 268 18 24, REGON 241939064
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://empiria-terapia.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa świadczenia usługi polegająca na przeprowadzeniu terapii antynikotynowej zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Sesja terapeutyczna – 3-godzinna sesja podstawowej sesji terapii antynikotynowej przeprowadzana w niewielkich (kilku- kilkunastoosobowych) grupach wraz z dodatkowym 45 minutowych seansem autohipnozy dla osób uzależnionych od nikotyny.
 14. Sesja uzupełniająca – 2 godzinna sesja dodatkowej sesji terapii antynikotynowej przeprowadzana w niewielkich (kilku- kilkunastoosobowych) grupach mającej na celu wzmocnić efekt podstawowej sesji terapeutycznej.
 15. Sesja podarunkowa – 3-godzinna sesja podstawowej sesji terapii antynikotynowej przeprowadzana w niewielkich (kilku- kilkunastoosobowych) grupach wraz z dodatkowym 45 minutowych seansem autohipnozy dla osób uzależnionych od nikotyny zakupiona przez darczyńcę na rzecz obdarowanego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: EMPiria Ewa Mura-Pancerzyńska Rybnik ul. Żorska 310 B 44-251 Rybnik
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@empiria-terapia.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 696366884
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING 57 1050 1344 1000 0092 5445 8673
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu I złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6
Zasady składania Zamówienia i Proces Zakupu podstawowej terapii antynikotynowej

 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wybrać wolny termin i miejsce prowadzenia sesji antynikotynowej
  2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, potwierdzenia lub wyboru innego terminu terapii, podanie liczby osób (1-5), dla których na dany dzień zamawiana jest terapia w celu naliczenia rabatu. W przypadku złożenia zamówienia dla kilku osób wystarczą dane odbiorcy Zamówienia,
  3. Kliknąć przycisk “zapisz się na sesję”
  4. W celu wykonania opłaty klient dokonuje płatności przez Przelewy24
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych
  6. Po wysłaniu zgłoszenia na sesję, uczestnik sesji otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne informacje na temat przesłanego zgłoszenia.
  7. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników w czasie jednej sesji o rezerwacji miejsca decyduje kolejność złożonych zamówień.
  8. Koniec składania zamówień na daną sesję następuje 12 godzin przed jej rozpoczęciem.

§ 7
Zasady składania Zamówienia i Proces Zakupu uzupełniającej terapii antynikotynowej

 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wziąć udział w podstawowej terapii antynikotynowej w pełnym wymiarze czasu jej trwania, która miała miejsce nie wcześniej niż 3 tygodnie i nie później, niż 3 miesiące od daty złożenia zamówienia na uzupełniającą terapię antynikotynową
  2. Wybrać wolny termin i miejsce prowadzenia uzupełniającej sesji antynikotynowej
  3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, potwierdzenia lub wyboru innego terminu terapii, podanie liczby osób (1-5), dla których na dany dzień zamawiana jest terapia w celu naliczenia rabatu. W przypadku złożenia zamówienia dla kilku osób wystarczą dane odbiorcy Zamówienia,
  4. Kliknąć przycisk “zapisz się na sesję”
  5. W celu wykonania opłaty klient dokonuje płatności przez Przelewy24
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych
  7. Po wysłaniu zgłoszenia na sesję, uczestnik sesji otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne informacje na temat przesłanego zgłoszenia.
  8. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników w czasie jednej sesji o rezerwacji miejsca decyduje kolejność złożonych zamówień.
  9. Koniec składania zamówień na daną sesję następuje 12 godzin przed jej rozpoczęciem.

§ 8
Zasady składania Zamówienia i Proces Zakupu podarunkowej terapii antynikotynowej

 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie (opcjonalnie)
   1. danych odbiorcy Zamówienia (obdarowanego) Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, liczby osób, dla których dokonuje się zakupu terapii podarunkowej (wystarczy podanie Imienia i Nazwiska jednej osoby obdarowanej)
   2. lub wpisanie danych Zamawiającego (darczyńcy): Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, liczby osób, dla których dokonuje się zakupu terapii podarunkowej
  2. Kliknąć przycisk “zapisz się na sesję”
   1. W celu wykonania opłaty klient (darczyńca) dokonuje płatności przez Przelewy24
   2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych
   3. Po wysłaniu zgłoszenia na sesję, obdarowany (1a) lub darczyńca (1b) otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne informacje na temat przesłanego zgłoszenia.
   4. W terminie 3 miesięcy od dokonania zakupu, obdarowany jest zobligowany do kontaktu telefonicznego lub mailowego z EMPiria Ewa Mura-Pancerzyńska w celu ustalenia miejsca i terminu terapii
   5. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników w czasie jednej sesji o rezerwacji miejsca decyduje kolejność złożonych zamówień. Klient ma możliwość wyboru terminu i miejsce tylko wśród aktualnie dostępnych w kalendarium.
   6. Koniec składania zamówień na daną sesję następuje 12 godzin przed jej rozpoczęciem.
   7. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego chęci zamówienia imiennej karty podarunkowej jest on zobligowany do kontaktu telefonicznego lub mailowego z EMPiria Ewa Mura-Pancerzyńska w celu ustalenia danych adresowych odbiorcy karty.
   8. Karta podarunkowa traci ważność 3 miesiące od daty jej wystawienia, która odpowiada dacie złożenia zamówienia na kartę (§ 8 VII)

§ 9
Oferowane metody płatności

 1. Klient dokonuje opłaty wyłącznie przez przelewy24

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6, § 7 § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania usługi w miejscu i terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny jednak nie później, niż 24 godziny przed rozpoczęciem terapii antynikotynowej (nie dotyczy to bonów podarunkowych)
 2. Posiadacz bonu podarunkowego nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu terapii lub może odstąpić bon podarunkowy osobie trzeciej. W obu przypadkach konieczny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy (§ 3) i akceptacja Sprzedającego
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
 5. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Klient w trakcie przeprowadzania sesji antynikotynowych będzie zachowywał się wulgarnie, będzie pod wpływem środków odurzających lub uniemożliwi sprawne przeprowadzenie terapii dla pozostałych uczestników.
 6. EMPiria ma prawo odwołać terapię i ma obowiązek wskazać inny/ dodatkowy termin do 3 miesięcy, jeśli:
  • trener zachoruje,
  • pojawią się nieprzewidziane okoliczności,
  • na dany termin zapisze się niewystarczająca liczba uczestników (min. 2 osoby).
  • Do rozpoczęcia terapii nie upłynęło 8 godzin
 7. EMPiria ma prawo wskazać inny adres przeprowadzenia sesji antynikotynowej informując uczestników mailowo i telefonicznie, nie później, niż 8 godz przed rozpoczęciem planowanej sesji. Warunkiem jest wskazanie adresu w tym samym mieście świadczenia usługi.

§ 12
Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamacja nie dotyczy skutków terapii, a terminowości jej przeprowadzenia, zgodnie z harmonogramem czasowym i miejscowym z zastrzeżeniem pkt 6 § 11
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w terapii w wyznaczonym terminie uczestnik zobowiązany jest do mailowego lub telefonicznego kontaktu z EMPiria w celu przełożenia sesji na inny termin (do 3 miesięcy od daty rezerwacji) przed upływem 24 godzin od zarezerwowanej daty seminarium. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 4. W przypadku, gdy uczestnik udokumentuje niemożność wzięcia udziału w żadnym z przedstawionych alternatywnych terminów terapii w przeciągu 3 miesięcy (np. długotrwała choroba, wypadek, długoterminowy wyjazd za granicę) istnieje możliwość zwrotu poniesionej wpłaty (po uprzednim kontakcie indywidualnym telefoniczny i mailowy).

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
 3. . Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i miejsca świadczenia usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.